حس کند این حصار امن پابرجا میماند...

اینکه زن بوی قرمه سبزی بدهد یا بوی قهوه

یا اینکه اهل کافه و دنیای هنر و مافیهایش باشد
یا اهل خانه داری و ظرایفش
فرع مساله است
اصل مساله این است که وقتی تکیه داده است توی بغلت و دستهایت را جمع کرده است توی سینه اش ضربان قلب تو را پشت قفسه سینه اش بشنود ...
حس کند این حصار امن پابرجا میماند.

ای_لیا


منبع این نوشته : منبع
پابرجا میماند